תקנון מועדון לקוחות – פלייפוט

על אף האמור בתקנון זה להלן, ידוע לחבר המועדון, כהגדרתו להלן, כי לא ניתן להצטרף למועדון הלקוחות באמצעות אתר החברה, ולא ניתן לממש הטבות (לרבות לצבור נקודות), כהגדרת מונחים אלה להלן, דרך אתר החברה והוא מסכים לכך. החברה תהא רשאית בכל עת לאפשר הצטרפות למועדון הלקוחות ומימוש הטבות (לרבות צבירת נקודות) דרך אתר החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.   

כללי 

 1. תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם ינוהל מועדון הלקוחות של רשת "פלייפוט" (להלן: "המועדון" ו- "הרשת" בהתאמה), המנוהל והמופעל על ידי קמינרו סנטרל שו בע"מ, ח.פ. 512019472 (להלן: "החברה"), שכתובתה היא דן 6, יבנה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי החברות במועדון ו/או ההצטרפות אליו ו/או תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת, ובכפוף לכל דין. התקנון המחייב יהא זה שיהא נהוג ברשת, בנוסח המצוי בחנויות הרשת, ו/או באתר האינטרנט של הרשת, שכתובתו היא: https://www.flyfoot.co.il/ (להלן: "אתר החברה").

 

הצטרפות וחברות במועדון 

 1. יראו כחבר מועדון כל אדם פרטי שקיים את כל התנאים הבאים (להלן: "חבר מועדון"):
 • א. שילם את דמי ההצטרפות, כהגדרתם להלן;
 • ב. השלים תהליך הצטרפות למועדון במסגרת אתר החברה או בחנויות הרשת, כהגדרתן להלן, באמצעות מילוי טופס דיגיטלי או טופס פיזי בכתב (להלן: "טופס ההצטרפות"), לפי בחירת החברה;
 • ג. הינו מעל גיל 18 שנים.
 1. בהצטרפותו למועדון, חבר המועדון מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה.
 2. ההצטרפות למועדון תיעשה על ידי פנייה לחברה, באחת מחנויות הרשת, ו/או דרך אתר החברה, כפי שיתאפשר על ידי החברה. במסגרת ההצטרפות, הלקוח יידרש למסור את פרטיו, כפי שיתבקש על ידי החברה, על ידי מילוי טופס ההצטרפות. מילוי טופס ההצטרפות באופן מלא, ברור וקריא מהווה תנאי לחברות במועדון. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לקבל למועדון לקוח שלא מסר לחברה את מלוא הפרטים המבוקשים בטופס ההצטרפות ו/או מסרם באופן בלתי ברור או קריא. חבר המועדון מאשר כי הפרטים אשר מסר ו/או ימסור לחברה הינם נכונים, עדכניים ומלאים, והוא מאשר כי יעדכן את החברה אודות כל שינוי בפרטים אלו.
 3. עלות ההצטרפות למועדון הינה 29 ₪ (עשרים ותשעה שקלים חדשים) (להלן: "דמי ההצטרפות") אשר תשולם במעמד ההצטרפות.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ובלבד שהשינוי כאמור לא יחול על חברי מועדון קיימים בתקופת החברות שלהם, כהגדרתה להלן. למען הסר ספק, במידה וחבר מועדון הצטרף למועדון ושילם את דמי ההצטרפות, ולאחר מכן דמי ההצטרפות פחתו ו/או בוטלו, לא יהיה חבר המועדון זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהי על דמי ההצטרפות שכבר שילם.
 5. החברות במועדון תהיה בתקופה המפורטת בסעיף ‎1 להלן, ותיכנס לתוקפה לאחר השלמת ההצטרפות בהתאם לאמור בתקנון זה. לאחר תום תקופת החברות, כהגדרתה להלן, חבר מועדון יהא רשאי לחדש את חברותו במועדון, בכפוף לתנאי תקנון המועדון שיהיה קיים באותה העת אצל החברה, ובכפוף לתשלום סכום דמי הצטרפות כפי שיהיו נהוגים על ידי החברה באותה העת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. מדיניות פרטיות:
  • בעצם חברותו במועדון, מסכים חבר המועדון לאמור במדיניות הפרטיות של החברה, שבה ניתן לעיין בכתובת: https://www.flyfoot.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/ (להלן: "מדיניות הפרטיות"), ומסכים כי על הפרטים והמידע אודות החבר, לרבות הפרטים והמידע שנמסרים על ידו אודותיו במסגרת ההצטרפות למועדון הלקוחות (להלן: "המידע"), תחול מדיניות הפרטיות. בהצטרפות למועדון, חבר המועדון מצהיר כי הוא מוסר את המידע מרצונו ובהסכמתו, וכי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע.
  • מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות, חבר המועדון מודע ומסכים כי בהצטרפותו למועדון, המידע יועבר על ידי החברה לכל צד ג' עמו החברה התקשרה ו/או תתקשר, לצורך תפעול מועדון הלקוחות.

ההטבות

 1. חברי המועדון יהיו זכאים, בכפוף לתנאי תקנון זה, לממש את ההטבות, כהגדרתן להלן, להן יהיו זכאים בהתאם למפורט להלן, בתקופת החברות שלהם, במעמד ביצוע הרכישה, בכל סניפי חנויות הרשת, למעט חנויות אאוטלט, כהגדרתן להלן (לעיל ולהלן: "חנויות המועדון" או "חנויות הרשת") או באתר החברה.

בתקנון זה – "חנויות אאוטלט" – חנות פלייפוט בניסנבאום 25, בת ים (בת-ים אאוטלט); חנות פלייפוט בישפרו סנטר, ירושלים (הדסה אאוטלט), ו/או חנויות אאוטלט נוספות, כפי שתהיינה מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה ובכפוף לדין.

 1. הטבת יום הולדת:
  • חבר מועדון יהיה זכאי, בכפוף לתנאי תקנון זה ובמהלך תקופת החברות, ל- 20% הנחה על רכישה שתתבצע באחת מחנויות המועדון או באתר החברה, במהלך החודש הלועזי הקלנדרי של יום הולדתו, למימוש חד פעמי (להלן: "הטבת יום הולדת").
  • ידוע לחבר המועדון כי מימוש הטבת יום ההולדת יכול להתבצע החל מיום העסקים למחרת הצטרפותו למועדון, כך שאם חבר המועדון הצטרף למועדון ביום העסקים האחרון לחודש קלנדרי מסוים, הוא יוכל לממש את הטבת יום ההולדת רק בחודש הקלנדרי שלאחר מכן, ככל שיום הולדתו אכן חל בחודש הקלנדרי המאוחר יותר כאמור.
  • לא יתאפשר לחבר המועדון לממש את הטבת יום ההולדת יחד עם מימוש מתנת ההצטרפות ו/או מימוש ההטבות הנוספות, אלא אם החברה תחליט אחרת ובכפוף לשיקול דעתה.
 2. חבר מועדון יהיה זכאי, בכפוף לתנאי תקנון זה, למתנת הצטרפות בסך 50 ₪, למימוש חד פעמי ברכישה מעל 299 ₪ שתתבצע בחנויות המועדון או באתר החברה, החל מהחודש העוקב להצטרפותו למועדון ולמשך חודשיים ממועד זה (להלן: "מתנת הצטרפות"), באופן שסכום מתנת ההצטרפות יקוזז מגובה הרכישה כאמור. ככל שמימוש מתנת ההצטרפות יתבצע בסניף הממוקם באילת, אזי שווי מתנת ההצטרפות אותה יתאפשר לממש בהתאם לאמור בתקנון זה, יהא 50 ש"ח בניכוי מע"מ.
 3. חבר המועדון יהיה זכאי לצבור נקודות במסגרת רכישות שיתבצעו על ידו במהלך תקופת החברות, בחנויות המועדון ו/או באתר החברה, וכמפורט להלן (להלן: "צבירת נקודות"; "הנקודות"):
  • חבר המועדון יהיה זכאי לצבור נקודות החל מהרכישה השנייה שתבוצע לאחר ההצטרפות למועדון או חידושו (כך שצבירת נקודות לא תתאפשר ברכישה בה חבר המועדון הצטרף למועדון או חידש את חברותו) (להלן: "מועד תחילת הצבירה"). בכל רכישה החל ממועד תחילת הצבירה ועד תום תקופת החברות, תיצברנה לחבר המועדון נקודות בשיעור של 5% מסכום הרכישה הסופי בה בוצעה הצבירה, באופן שכל נקודה שתיצבר תהא שוות ערך ל- 1 ₪ לצורך מימוש הנקודות, כמפורט להלן.
  • צבירת הנקודות תתבצע במעמד הרכישה בלבד בחנויות המועדון או באתר החברה, ולא תתאפשר צבירה בדיעבד.
 4. חבר המועדון יהיה זכאי לממש את הנקודות שנצברו בהתאם לתנאי צבירת הנקודות המפורטים לעיל, במסגרת רכישות שיבוצעו בחנויות הרשת או באתר החברה, בהתאם לתנאים המפורטים להלן (להלן: "מימוש הנקודות"):
  • חבר המועדון יהיה זכאי לממש את הנקודות שצבר, וזאת בכפוף לכך שברשותו 30 נקודות צבורות לפחות בעת ביצוע המימוש.
  • מימוש הנקודות יבוצע באופן שכל נקודה תהיה שווה ל- 1 ₪, , ובאופן שסכום הרכישה בה מתבצע המימוש יפחת בגובה שווי הנקודות הממומשות.
  • חבר המועדון לא יוכל לממש את הנקודות ברכישת תיקים, ארנקים ו/או נעלי בית.
  • לאחר תום תקופת החברות, החברה לא תמחק את הנקודות שנצברו על ידי חבר המועדון במהלך תקופת החברות (להלן: "הנקודות שנצברו בתקופה הראשונה"), בכפוף לכך כי חבר המועדון חידש את חברותו במועדון עד שנתיים לאחר תום תקופת החברות שבה הנקודות הנ"ל נצברו, וזאת כל עוד החברות במועדון בתוקף. יובהר כי אם חבר המועדון לא יחדש את חברותו במועדון עד שנתיים לאחר תום תקופת החברות כאמור, או אם חבר המועדון חידש את החברות במועדון בפרק הזמן האמור אך לא ניצל את הנקודות שנצברו בתקופה הראשונה עד תום תקופת החברות שלאחר החידוש, אזי הנקודות שנצברו בתקופה הראשונה יימחקו על ידי החברה.
 5. החברה תהא רשאית לאפשר לחברי המועדון לרכוש מוצרים שונים של הרשת, במהלך תקופת החברות, במחירים ייחודיים למועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים ו/או לקבל הטבות ו/או הנחות אחרות, והכל בהתאם לשיקול דעת החברה (להלן: "ההטבות הנוספות" או "ההטבה הנוספת").

(הטבת יום ההולדת, מתנת ההצטרפות, צבירת הנקודות, מימוש הנקודות וההטבות הנוספות, לעיל ולהלן יחד: "ההטבות").

 1. בכפוף לאמור בתקנון זה, חבר המועדון יהא רשאי לצבור נקודות, לממש נקודות, לממש מתנת הצטרפות ו/או לממש הטבה נוספת באותה רכישה. כמו כן, בכפוף לאמור בתקנון זה, חבר המועדון יהא רשאי לממש הטבת יום הולדת, לצבור נקודות ו/או לממש נקודות באותה רכישה. חבר המועדון לא יהא רשאי לממש מספר הטבות נוספות, כהגדרתן לעיל, באותה רכישה.
 2. מימוש ההטבות בחנויות המועדון או באתר החברה יתבצע כנגד מסירת מספר תעודת זהות ושם מלא. ידוע לחבר המועדון כי באחריותו לעדכן כי הינו חבר מועדון במסגרת רכישה, לרבות למסור מספר תעודת זהות ושם מלא, וככל שלא יעשה זאת, לא יתאפשר מימוש הטבות (לרבות צבירת נקודות).
 3. לא ניתן יהיה להמיר את ההטבות, לרבות לכסף או לשובר זיכוי.
 4. תקופת החברות וביטול חברות במועדון:
  • החברות במועדון תיכנס לתוקפה במועד ההצטרפות למועדון, בהתאם לתנאי תקנון זה, ותהא בתוקף למשך שנה ממועד ההצטרפות למועדון, כך שמועד סיום החברות במועדון יהיה בתום שנה לאחר מועד ההצטרפות למועדון (לעיל ולהלן: "תקופת החברות"), וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל.
  • ביטול עסקת הצטרפות למועדון שבוצעה בחנויות המועדון: ביטול עסקת הצטרפות למועדון שבוצעה בחנויות המועדון תיעשה תוך 14 (ארבעה עשר) יום ממועד ההצטרפות למועדון או ממועד מסירת מסמך בכתב בקשר עם העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר, בכפוף ובהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה"). הביטול כאמור יעשה על ידי מתן הודעה לחברה הכוללת את שם חבר המועדון ומספר הזהות שלו, בכל אחד מסניפי החברה. במצב זה, ובכפוף לכך שחבר המועדון הציג חשבונית או הוכחת עסקה אחרת המעידים על עצם ביצוע עסקת ההצטרפות למועדון, מועדה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום, חבר המועדון יהיה זכאי לקבל חזרה את דמי החבר ששולמו על ידו בגין ההצטרפות כאמור שמבוקש לבטלה, בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ולתקנות ביטול עסקה. החברה תהיה רשאית לגבות מחבר המועדון דמי ביטול בשיעור של 5% מדמי ההצטרפות או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, אם עסקת ההצטרפות בוצעה בכרטיס אשראי, החברה תהא רשאית לחייב את חבר המועדון בתשלום שנגבה מהחברה בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, בכפוף להוכחת גביית התשלום הנ"ל ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות ביטול עסקה.
  • ביטול עסקת הצטרפות למועדון שבוצעה באתר החברה:
   • ביטול עסקת הצטרפות למועדון שבוצעה באתר החברה תיעשה תוך 14 (ארבעה עשר) יום ממועד ביצוע עסקת ההצטרפות למועדון או ממועד קבלת מסמך בכתב בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, באמצעות משלוח הודעת ביטול הכוללת את שם חבר המועדון ומספר הזהות שלו, באחת מדרכי הביטול המפורטות להלן: טלפון: 1700700214; דוא"ל: Service@flyfoot.co.il; דואר רשום: כפר הנגיד, ת.ד. 7687500; פקס: 08-9435792; בהודעה בעל פה בכל אחת מחנויות המועדון; או באתר החברה (להלן: "דרכי הביטול").
   • בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, במידה וחבר המועדון הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), חבר המועדון רשאי לבטל את עסקת ההצטרפות למועדון שבוצעה באתר החברה בתוך 4 חודשים ממועד עשיית העסקה כאמור או מיום קבלת מסמך בכתב בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ובלבד שהתקשורת בעסקה כללה שיחה בין חבר המועדון לחברה. החברה תהיה רשאית לדרוש מחבר המועדון כאמור להציג תעודה מתאימה בהתאם להוראות החוק.
   • במקרה של ביטול עסקת הצטרפות למועדון בהתאם לסעיף 3 זה, החברה תשיב לחבר המועדון, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את דמי ההצטרפות ששולמו על ידו בגין ההצטרפות כאמור שמבוקש לבטלה, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מדמי ההצטרפות או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, אלא אם הביטול נעשה בגין אי התאמה בין השירות לפרטים שנמסרו לחבר המועדון לפי חוק הגנת הצרכן, פגם, אי אספקת השירות במועד שנקבע לכך או כל הפרה אחרת של תקנון זה על ידי החברה, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, שאז לא ייגבו דמי ביטול כאמור.
  • לאחר ביטול החברות במועדון הלקוחות מכל סיבה שהיא, החבר לא יהיה רשאי לממש כל הטבה שעמדה לזכותו לפני ביטול החברות, ובכפוף לכל דין.
 5. בכפוף לדין, החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו, ככל שנצברו, לפני מועד הביטול, במידה וייעשה שימוש בחברותו במועדון ו/או בזכויות המוקנות לו מתוקף חברותו במועדון, שלא כדין או בניגוד לתקנון זה.
 6. ההטבות (לרבות צבירת הנקודות ומימושן) מיועדות למימוש בלעדי ואישי על ידי חבר המועדון, בהתאם לתנאי תקנון זה. חבר המועדון לא יהא רשאי להעבירן לצד שלישי כלשהו, והן אינן ניתנות לניצול על ידי צד שלישי כלשהו או באמצעות אחר. הנקודות לא ניתנות לאיחוד בין כמה חברי מועדון.

שונות 

 1. כל פעולה של החברה לטובת חבר המועדון שלא בהתאם לאמור בתקנון הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.
 2. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.
 3. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומו תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.
 4. ידוע לחבר המועדון כי החברה לא מתחייבת לשלוח לחבר המועדון עדכונים ו/או דיוור לרבות אודות המועדון, וזאת גם אם חבר המועדון נתן לחברה את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת, כמשמעם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.