תקנון

1.               כללי

1.1.   flyfoot.co.il  (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המשמש כחנות וירטואלית למכירת נעליים ואביזרים נלווים, ואשר מנוהל ומופעל על ידי חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ ח.פ. 512019472 (להלן: "החברה").

1.2.   המוצרים המוצגים למכירה באתר נמכרים על ידי החברה, וההתקשרות בעת הרכישה באתר הינה בין הקונה/המשתמש לבין החברה בלבד.

1.3.   תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר, והוא משמש כהסכם ביניהם. הכניסה לאתר ו/או שימוש בו הינם בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

1.4.   המשתמש באתר מאשר כי הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לתנאים ולהוראות הכתובים בו, וכי לא תהא לו כל טענה כנגד האתר ו/או החברה ו/או יצרנית המוצרים הנמכרים באתר בגין שימוש באתר בהתאם לתנאי התקנון. במידה והמשתמש אינו מסכים לאמור בתקנון אזי הוא מתבקש לא לעשות שימוש באתר ולא לבצע כל רכישה באמצעותו.

1.5.   תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ומצולמות מזוויות צילום מוגבלות, ואינן מחייבות את הנהלת האתר ו/או החברה.  להתרשמות ישירה מהמוצרים המוצעים למכירה באתר ולבדיקת התאמות מידה ניתן לפנות לחנויות בהן נמכרים מוצרים אלו. רשימת החנויות מוצגת באתר.

1.6.   החברה פועלת ככל יכולתה לכך שהמידע המופיע באתר יהיה נכון, מדויק ומלא. יחד עם זאת, ייתכן כי במקרים מסוימים נפלו שגיאות ו/או אי דיוקים בתום לב, והחברה לא תישא בכל אחריות שהיא הנובעת מכך. בכל מקרה, המידע והמחיר הקובע הינם אלו המופיעים בחנויות החברה, במועד הרכישה.

1.7.   בכל מחלוקת יהוו הרישומים המצויים בחברה בקשר לפעולות המתבצעות דרך האתר כראיה לנכונות הפעולות.

1.8.   לחברה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, וזאת מבלי להודיע על כך, ולפי שיקול דעתה הבלעדי ועל המשתמש באתר לעיין בתקנון זה ולעקוב אחר השינויים בו מעת לעת.

1.9.   תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

 

2.               ביצוע הזמנה ורכישת מוצרים

2.1.   רכישה באתר מותרת לכל אדם הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במקרה בו המשתמש הינו קטין (היינו מתחת לגיל 18), או שאינו מורשה לבצע פעולות משפטיות מחייבות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש המשתמש לידע את הוריו או האפוטרופוס אודות כוונתו לבצע רכישה באתר ואודות הוראות תקנון זה. האחריות לפעולות אלו מצד המשתמש הינם של האפוטרופוס או הורי הקטין.

2.2.   המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אשר עשוי להשתנות מעת לעת. דמי המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הינם בהתאם לתעריף המשלוח שיוצג באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוח טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי התעריפים המעודכנים.

2.3.   החברה אינה מתחייבת כי מוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי בכל זמן נתון ו/או בכל המידות. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או כי המוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

2.4.   הזמנת מוצר ורכישתו באתר תבוצע על ידי המשתמש באמצעות טופס הזמנה המוצג באתר. בתהליך ההזמנה בחירתו יידרש המשתמש לבחור את הפריט אותו הוא מעוניין לרכוש, מידה וצבע, ולמלא פרטים בטופס ההזמנה.

2.5.   על המשתמש למלא פרטים נכונים ומדויקים במסגרת תהליך ביצוע הזמנה.

2.6.   בעת ביצוע הזמנה על המשתמש למסור באתר את שמו המלא, ת.ז., כתובתו, כתובת דוא"ל וכתובת למשלוח ההזמנה, וכן פרטי כרטיס אשראי. בחלק מהמקרים יידרש המשתמש לבחור סיסמא ושם משתמש.

2.7.   פרטי המשתמש יישמרו ולא יעשה בהם שימוש מלבד לצורך רכישת והזמנת המוצרים.

2.8.   על המשתמש למסור פרטים מלאים ונכונים. מסירת פרטים אישיים כוזבים ו/או פרטי אמצעי תשלום כוזבים הינה עבירה פלילית, ומשתמש אשר יעשה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, הן מצד החברה והן מצד שלישי שנפגע בגין כך.

2.9.   הזמנת המשתמש תאושר רק לאחר ביצוע סליקה של כרטיס האשראי שהוצג על ידי המשתמש. השלמת העסקה מותנית בכך שהמוצר שהוזמן נמצא במלאי. לאחר הזנת הפרטים, יאשר המשתמש את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור "שליחת הזמנה", והמערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, ההזמנה לא תבוצע ותבוטל.

2.10.   לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, תישלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזמנה בעת מילוי טופס ההזמנה (להלן :"אישור ההזמנה") והכל בכפוף לזמינות המוצרים במלאי. ללא אישור ההזמנה כאמור, ההזמנה לא תאושר והחברה לא תהא מחויבת כלפי המשתמש בשום דרך לרבות (אך לא רק) שמירת המוצר במלאי.

2.11.   לחברה הזכות שלא לאשר רכישה מכל סיבה שהיא וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.12.   במקרה בו תבוצע הזמנה של מוצר שאינו מצוי במלאי, לא תאושר ההזמנה, ואם אושרה היא תבוטל, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או יצרן המוצרים בגין כך. החברה מתחייבת, כי בכל מקרה בו תבוצע הזמנה של מוצר שאינו במלאי, ובוצע תשלום בגין כך, תבוטל העסקה ויושב למשתמש סכום הרכישה ששולם על ידו.

2.13.   החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

2.14.   מובהר כי  ייתכן ומחירי המוצרים המוצעים באתר יהיו שונים ממחירי המוצרים הנמכרים בחנויות הפיזיות של החברה. בכל מקרה, החברה איננה מתחייבת כי המחירים של המוצרים באתר זהים או נמוכים יותר ממחירי המוצרים בחנויות הפיזיות של החברה, ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר זהה או מוזל.

2.15.   החברה עשויה להעניק מעת לעת קופונים. מובהר כי ניתן לממש את  הקופון ברכישה באתר בלבד ולא ניתן לממש יותר מקופון אחד ברכישה. במקרה של החזרת/החלפת פריט שנקנה בעת מימוש בקופון, הסכום שיחוזר יהיה זה ששולם בפועל לאחר המימוש בקופון. מובהר כי לא יינתן החזר על קופון ולא תינתן האפשרות למימוש חוזר. עוד מובהר, כי החברה תהא רשאית לבטל ו/או לא לאפשר את מימוש הקופון ו/או את ההזמנה במסגרתה הוזן הקופון במידה וייעשה שימוש בקופון שלא כדין ו/או במעשה עבירה ו/או בניגוד לתקנון זה ו/או בניגוד לתנאי הקופון, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 

3.          שירות לקוחות

3.1.   בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

3.2.   בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו, אופן ביצוע הזמנות, או בכל נושא אחר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:

3.3.   בדואר אלקטרוני:   service@flyfoot.co.il.

3.4.   באמצעות לינק ל-WhatsApp באתר.

3.5.   באמצעות דף "צור קשר" שבעמוד הראשי באתר.

3.6.   באמצעות הפקס: 08-9435792.

 

4.          ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק", אשר עיקריהן יובאו להלן).

4.1.   ביטול הזמנה ע"י המשתמש לפי קבלתה אצל המשתמש:

4.1.1.     כל עוד לא סופקה ההזמנה למשתמש ועד תיאום המשלוח, רשאי המשתמש לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר.

4.1.2.   בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף 2 זה, תישלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר למשתמש, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 2.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו (לרבות דמי המשלוח ככל וחויב), בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה, החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה שבוטלה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

 

4.2.   ביטול ההזמנה לאחר קבלת ההזמנה אצל המשתמש:

4.2.1.   סופקה ההזמנה למשתמש, רשאי המשתמש לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14  ימים מיום שסופקה לו. למען הסר ספק, לאחר 14  ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה. ככל שהמשתמש מבקש לבטל את העסקה לאחר שקיבל את המוצרים לידיו, המשתמש ישיב, על חשבונו, את המוצרים לידי החברה באחת מחנויות החברה (ללא עלות), או באמצעות שליחות ע"י חברת שילוח חיצונית. בחר המשתמש להחזיר את המוצרים באמצעות שליח, המשתמש יתאם את מועד הגעת השליח מטעם חברת השילוח החיצונית עם שירות הלקוחות של החברה, בהתאם למדיניות המשלוחים של החברה. תעריף החזרת המוצרים באמצעות שליח יפורסם באתר החברה. החברה רשאית לעדכן את תעריפי ההחזרות של המוצרים באמצעות שליחות מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

 

4.3.   ביטול עסקה יתבצע באמצעות הודעת ביטול שתימסר לחברה (להלן: "הודעת הביטול") באחת מהדרכים הבאות:

4.3.1.   בדואר אלקטרוני:  service@flyfoot.co.il

4.3.2.   באמצעות הפקס: 08-9435792.

4.3.3.   באמצעות אתר האינטרנט: https://www.flyfoot.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8-2/

4.3.4.   בטלפון 1700-700-214 בימים א' עד ה', בין השעות 13:00-10:00.

4.3.5.   בהודעת הביטול ימסור המשתמש את שמו, מספר תעודת זהות ומספר ההזמנה שהוא מעוניין לבטל, מספר טלפון או כתובת דוא"ל באמצעותם ניתן ליצור עימו קשר.

 

4.4.   ביחס ל-"עולה חדש", "אדם עם מוגבלות" ו"אזרח ותיק", כקבוע בסעיף 14ג'1 לחוק, רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה, מיום קבלת ההזמנה אצל המשתמש או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, בכפוף להצגת תעודה מתאימה, ובכל מקרה הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 14ג'1 לחוק כאמור.

 

4.5.   בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף 3 זה, החברה תחזיר למשתמש, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף  3  לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה לרבות דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו. במקרה זה, החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה שבוטלה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

 

4.6.   אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך המשתמש המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית. כן מתבקש המשתמש, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 

4.7.   ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

 

4.7.1.   על המשתמש לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והמשתמש קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על המשתמש לפנות לשירות הלקוחות של החברה, בתוך 14  ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת המשתמש.

4.7.2.   במקרה בו המשתמש מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:

            למשתמש תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה. המשתמש  יעמיד את המוצר הפגום לרשות החברה במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לחברה. במקרה בו המוצר הפגום נמסר למשתמש בביתו, החברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם המשתמש לשם תיאום איסוף המוצר הפגום. לא יינתן זיכוי כספי עבור מוצרים שלא שולמה תמורתם תמורה כספית, כגון מבצעים, הגרלות ו/או מתנות וכד'. כל החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי לכרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה הרכישה בלבד, וזאת בהתאם ללוחות הזמנים של חברות האשראי.

 

4.8.   ביטול הזמנה ע"י החברה:

לחברה הזכות לבטל הזמנה כולה לפי שיקול דעתה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

4.8.1.  בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לרבות במקרים של תקלות טכניות.

4.8.2.  בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לספק את המוצרים.

4.8.3.  בכל מקרה שנפלה טעות קולמוס באילו מהפרטים המוצגים באתר, לרבות, תיאור המוצר/ים ו/או מחיר המוצר/ים.

4.8.4.  בכל מקרה אשר בו נבצר מהחברה לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה.

4.8.5.  בכל אחד מהמקרים כאמור, תישלח החברה למשתמש הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר למשתמש בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 

5.               החלפת מוצרים שלא מחמת פגם:

5.1.   משתמש המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור לעיל (כגון, במקרים של מידה לא מתאימה), יוכל לבצע את ההחלפה בכל אחד מסניפי החברה או בפניה לשירות הלקוחות באמצעות צור קשר באתר או באמצעות לינק ל- WhatsApp באתר.

5.2.   החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה ע"י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

5.3.   מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים בסניפים.

5.4.   מובהר בזאת כי הוראות החוק והתקנות שהוצאו מכוחו, החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות והגוברות, אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

 

6.               אספקה ומשלוחים

6.1.   תעריפי המשלוח, עד אשר יעודכנו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הינם כדלקמן:

6.2.   עלות משלוח של הזמנה שסכומה אינו עולה על 250 ₪ – תעמוד על 25 ₪ דמי משלוח;

6.3.   עלות משלוח של הזמנה שסכומה עולה על 250 ₪ יהיה ללא עלות משלוח.

6.4.   החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח חיצונית. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם תגיע חברת השילוח החיצונית והכל בכפוף למדיניות חברת השילוח החיצונית לרבות ההתחייבות למועד אספקת המשלוח. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח החיצונית. במקרה ובו התקבל אישור מהמשתמש להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שייגרמו למשלוח כתוצאה מכך.

6.5.   אספקת המוצרים המצויים במלאי תבוצע  באמצעות חברת שליחויות חיצונית בתוך 10 ימי עסקים (ייתכנו עיכובים) מביצוע ההזמנה וקבלת התשלום בגינה, והכל בהתאם למדיניות חברת השליחות החיצונית. למען הסר ספק מובהר, כי ימי חול יחשבו ימי ראשון עד לחמישי, לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג, חול המועד ומועדי ישראל.

6.6.   החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לאיחור ו/או לעיכוב באספקה ו/או לנזק כלשהו בגין איחור מכל סיבה שאינה בשליטתה של החברה ובין היתר במקרים הבאים:

6.7.   שביתה ו/או עיצומים ו/או פגיעה בפעילות עבודה סדירה ו/או תקלות אצל ספקים ונותני שירותים הקשורים לייצור ו/או לאספקת ו/או לשליחת המוצרים;

6.8.   סיבות הקשורות עם מבצע השליחות;

6.9.   כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע;

6.10. כל מקרה אחר שאינו בשליטת החברה, לרבות עקוב גורמים שקשורים במשתמש ו/או הנובעים מבקשותיו.

6.11.  מוצרים שיוזמנו באתר ישלחו לכתובת שנמסרה על ידי המזמין. במקרים בהם לא יסופק המשלוח מסיבה הקשורה למשתמש, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת כתובת שגויה ו/או לא נכונה ו/או לא מדויקת בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהמשתמש לא היה בכתובת אספקת המשלוח ו/או שהמשתמש סירב לקבל את המשלוח עלול המשלוח שלא להגיע ליעדו והחברה לא תישא באחריות לכך ולא תהא למזמין ו/או לנמען כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך, לרבות לא דרישה להשבת התשלום בגין ההזמנה ודמי המשלוח (ככל ויחויב).

6.12.  החברה לא תהיה אחראית לאי ביצוע משלוח ו/או לאי קבלת משלוח בישובים בהם אין רישום מוסדר של רחובות ו/או מספור מסודר של בתים ו/או ישנו קושי באיתור כתובת הנמען, או במקומות בהם הכניסה מוגבלת, כגון: מוסדות, מרכזי תעשייה ומסחר, בתי ספר, מפעלים וכד'.

6.13. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוח מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

 

7.               הגבלת אחריות

7.1.     המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם באיכות מעולה, אולם ייתכנו מקרים בהם ייפול פגם בייצור של מוצר כלשהו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקון למוצר פגום או להחליפו, בהתאם לשיקול דעתה ולמצב המוצר. באם בתוך 24 שעות מיום קבלת המוצר, לא התקבלה כל הודעה מצד לקוח על פגם כלשהו במוצר, יחשב הדבר כהודאה מצד הלקוח כי אין במוצר כל פגם, ולא תהא לו ו/או למזמין ו/או למקבל המוצר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או האתר ו/או יצרן המוצרים בקשר לפגם במוצר.

7.2.     החברה ו/או האתר ו/או מנהליהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לנמען ו/או למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר ו/או מרכישה באתר שלא על פי תנאי תקנון זה.

7.3.     טעות קולמוס הקשר לתיאור המוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה ו/או את הנהלת האתר.

7.4.     החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למוצר ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין שימוש במוצר שלא על פי הוראות היצרן.

7.5.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מגוון המוצרים והמחירים המוצעים וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או צמצום ו/או הרחבת השירותים הניתנים באתר, וזאת על פי שקול הדעת הבלעדי של החברה ומבלי שתינתן על כך הודעה כלשהי.

7.6.     החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכות ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש גישה לאתר מעת לעת.

7.7.     החברה עושה ככל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.

7.8.     בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין המשתמש במהלך פעילות ביצוע ההזמנה ייאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

8.               קניין רוחני

8.1.     כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בתמונות ובתכנים שבאתר, בסימני המסחר, בדגמים, הסודות המסחריים, הינם רכוש החברה ו/או היצרן בלבד, בהתאם להקשר.

8.2.     חל כל איסור לעשות שימוש במידע כלשהו המצוי באתר, ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, ולתרגם מידע, תמונה ו/או טקסט כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

8.3.     אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ובכלל זאת במחירי המוצרים, רשימת החנויות, רשימת לקוחות, רשימת מוצרים, ו/או בכל נתון המצוי באתר, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה.

 

9.               תוכן האתר ופרסומות

9.1.     בתקנון המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

9.2.     החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר. 

9.3.     החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, המידע והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.

9.4.     באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם. 

9.5.     נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 

10.           סמכות השיפוט וברירת דין

10.1. כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או משתמש ו/או מזמין ו/או נמען ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לאתר ו/או למוצרים שהוזמנו באמצעות האתר ו/או בקשר למידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי אשר יגבר על כל כללי ברירת דין הפנים לתחולת הדין הזר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט בתל-אביב- יפו ולהם בלבד.

 

11.          שליחת עדכונים ומידע פרסומי

11.1. מידע פרסומי ו/או שיווקי ו/או מידע בקשר עם מוצרים ושירותים של החברה ישוגר אל המשתמש בהתאם להסכמה שנתן המשתמש לכך במהלך ההרשמה לאתר או בכל עת אחרת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982.

11.2. מובהר, כי כאשר המשתמש מצטרף לשירותי האתר אשר ממלא פרטי דואר אלקטרוני ו/או טלפון סלולארי ומאשר קבלת דיוור במקום הייעודי לכך מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת דיוור, הודעות וחומר שיווקי של מידע פרסומי, מבצעים, הנחות, עדכונים והטבות בלעדיות בקשר עם כלל מותגי החברה, המוצרים ושירותי החברה, באמצעות אמצעי המדיה השונים לרבות הודעות SMS ודוא"ל שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי או לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת התפוצה של החברה.

11.3. בכל שלב המשתמש יכול לבקש הסרתו מרשימת התפוצה באמצעות הודעה כתובה לחברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור. מובהר כי הסכמת המשתמש לקבלת הודעות וחומר שיווקי כאמור מהווה הסכמה בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;

 

12.          התיישנות

12.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

 

13.          שונות

13.1. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. 

13.2. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתקנון זה ו/או הסכמתה לסטות מהוראותיו לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר. 

13.3. הוראות התקנון המפורטות לעיל אינן יוצרות ולא יפורשו כיוצרות כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

13.4. יובהר כי כלל המידע ביחס לאיסוף ושימוש שהחברה עושה במידע הנמסר על-ידי המשתמש במסגרת האתר מוסדר באופן מלא ומפורט במסגרת מדיניות הפרטיות של החברה באתר, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

13.5. תקנון זה, יחד עם מדיניות הפרטיות ומדיניות הקוקיז באתר [מוצע לעשות הפניה מקושרת], מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר.